в
Условия за ползване на интернет страниците на "Кий Експертс Груп" ООД и предоставяните чрез тях услуги


1. Настоящите правила уреждат отношенията между "Кий Експертс Груп" ООД и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва Интернет страниците на "Кий Експертс Груп" ООД и/или услугите, предоставяни чрез тях.

2. Потребителите по смисъла на настоящите правила са две категории:
2.1. Регистрирани - Потребители, които се регистрират на Интернет страниците на "Кий Експертс Груп" ООД чрез въвеждане на информация за осъществяване на обратна връзка, а в последствие ползват Интернет страниците като въвеждат само потребителско име и парола.
2.2. Нерегистрирани - Потребители, които посещават Интернет страниците на "Кий Експертс Груп" ООД, без да извършват регистрация.

3. Регистрираните потребители могат да използват един от следните профили:
• Читател;
• Медия;
• Инициатор на събития;
• "Организиране на събития;
• Места за провеждане;
Условията и правата при тяхното използване са подробно описани в условията за регистрация за съответния Интернет сайт.

4. Настоящите правила са публикувани на всички Интернет страници на "Кий Експертс Груп" ООД и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в съответния сайт на "Кий Експертс Груп" ООД. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила.

5. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на Интернет страниците на "Кий Експертс Груп" ООД могат да ползват услугите, предоставяни чрез тях. Регистрацията на Интернет страниците по т.1 е безплатна.

6. "Кий Експертс Груп" ООД има право да редактира езиково и граматически подадената за публикуване информация, както и да коригира превода на информация, подадена за публикуване на английски език. "Кий Експертс Груп" ООД освен това има право да коригира информация, съдържаща рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа. Ако корекцията е невъзможна и информацията е негодна за публикуване дори и след отстраняването на съответните неприемливи текстове и изображения, "Кий Експертс Груп" ООД има право да не публикува подадената информация.

7. "Кий Експертс Груп" ООД се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако не е задължен по силата на закон.

8. След публикуване на съответната информация, потребителят не може да заявява съществени изменения в нея освен да предоставя за публикуване допълнителни материали и изображения.

9. "Кий Експертс Груп" ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако:
9.1. Потребителят разпространява посредством Интернет пространството или посредством използване на услуги чрез Интернет страниците на "Кий Експертс Груп" ООД, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа;
9.2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на "Кий Експертс Груп" ООД, нарушава законите в Република България, международните нормативни актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

10. В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България, "Кий Експертс Груп" ООД има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

11. Регистрациите на Потребители, които последните 6 месеца не са влизали с потребителското си име в Интернет сайтовете по т.1 биват заличавани. Потребителите със заличени регистрации имат право по всяко време да се регистрират отново спазвайки съответната процедура.

12. "Кий Експертс Груп" ООД не отговаря пред Потребителя за:
12.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет сайтовете по т.1 от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
12.2. техническа невъзможност или неумение на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга по т.1;
12.3. претенции от трети лица срещу Потребителя за вреди причинени при или по повод ползване на услугите;
12.4. претенции на трети лица за вреди причинени във връзка с разпространяване чрез сайтовете на информация, съдържаща рекламни, търговски, нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа; в случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, "Кий Експертс Груп" ООД има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

13. "Кий Експертс Груп" ООД не носи отговорност ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставяните услугите.

14. "Кий Експертс Груп" ООД има право едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на своите Интернет страници, за което уведомява Потребителите своевременно чрез своите Интернет страници.

15. Потребителят се задължава да уведомява за забелязани от него грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите по т.1 чрез обаждане на тел. 02/943 18 91.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С EVENTS Club

ПОНЯТИЯ

1. За целите на настоящите Общи условия:
1.1. „EVENTS Club” е програма за лоялни клиенти на „Кий Екпертс Груп” ООД, която свързва абонатите на EVENTS.bg с търговци, предоставящи услуги във връзка с организирането на събития при определени отстъпки.
1.2. „Абонат” е всяка организация, с която „Кий Експертс Груп” ООД има сключен Абонаментен договор за ползване на услугите, предлагани на EVENTS.bg срещу възнаграждение.

1.3. „EVENTS.bg” е Интернет страница на „Кий Експертс Груп” ООД, която съдържа информация относно предстоящи събития и услуги, свързани с тях, събитиен календар, новини.

1.4. „Събитие” е всяка планирана в определен формат случка, с предварително известно място и времеви интервал на случване.

1.5. „Партньор” е всяко физическо или юридическо лице, с което „Кий Експертс Груп” ООД има сключен Договор за партньорство.

ПРЕДМЕТ

2. Настоящите Общи условия уреждат правилата за сключване на Договор за партньорство между “Кий Експертс Груп” ООД и Партньорите, както и правните последици от това.
3. Всички абонати са трети лица - бенефициенти, за които се считат валидни отстъпките, уговорени в Договора за партньорство.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО

4. Договор за партньорство може да бъде сключен с всяко физическо или юридическо лице, което предоставя услуги във връзка с организирането на събития.
5. Договор за партньорство може да бъде сключен и с абонат, ако той предоставя услугите по т. 4.
6. Договорът за партньорство се сключва в писмена форма между „Кий Експертс Груп” ООД и Партньора по инициатива на която и да е от страните.
7. Договорът се подписва от надлежните представители на страните, което се удостоверява с документ за актуално състояние, издаден не по-рано от 6 месеца към датата на подписване на Договора.
8. Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за партньорство. Общите условия за ползване на Интернет страниците на „Кий Експертс Груп” ООД и предоставяните чрез тях услуги са неразделна част от настоящите Общи условия.
9. В Договора за партньорство се посочват списъка на услугите, предоставяни от Партньора и размера на отстъпките за абонатите.
10. В случаите, когато Партньора предоставя услуги, за които се изискват по закон специални лицензии или разрешителни, Договорът се подписва след представянето на съответните документи в оригинал или нотариално заверено копие. Ако срокът на действие на тези лицензии и разрешителни изтича преди края на срока на Договора, Партньорът се задължава да ги поднови или да уведоми „Кий Експертс Груп” ООД за невъзможността да предоставя съответните услуги.
11. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, като след изтичане на този срок може да бъде продължен с Анекс, подписан от двете страни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „КИЙ ЕКСПЕРТС ГРУП” ООД

12. „Кий Експертс Груп” ООД се задължава да популяризира сред абонатите услугите, предоставяни от Партньора.
13. „Кий Експертс Груп” ООД се задължава да публикува в EVENTS.bg профил на Партньора в 7-дневен срок след подписване на Договора за партньорство, в който да се посочва списъка на услугите и отстъпките предоставяни от него, както и координати за връзка.
14. „Кий Експертс Груп” ООД се задължава да поддържа бърза връзка в EVENTS.bg към Интернет страницата на Партньора, ако съществува такава, както и да публикува своевременно предоставените информация и материали от Партньора.
15. „Кий Експертс Груп” ООД не носи отговорност пред Партньора за финансовите задължения на абонатите, възникнали във връзка с поръчани или получени от тях услуги.
16. „Кий Експертс Груп” ООД не носи отговорност за съдържанието на информацията и материалите, предоставени от Партньора и си запазва правото да му бъдат възстановени в пълен размер всички имуществени вреди, претърпени във връзка с претенции на трети лица за нарушени техни права чрез публикуването им в EVENTS.bg.
17. “Кий Експертс Груп” ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие Договора за партньорство, когато:
17.1. Партньорът разпространява посредством Интернет пространството или посредством използване на услуги чрез EVENTS.bg, съобщения с нецензурни, обидни и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и такива на религиозна, верска или политическа основа;
17.2. Партньорът с действията си накърнява доброто име на “Кий Експертс Груп” ООД, нарушава законите в Република България, международните нормативни актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите EVENTS.bg.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА

18. С подписването на Дговора за партньорство Партньорът има право да се регистрира безвъзмездно като потребител на Интернет страницата EVENTS.bg с профил, отговарящ на неговата специфична дейност в съответствие с Общите условия за ползване на Интернет страниците на „Кий Експертс Груп” ООД и предоставяните чрез тях услуги.
19. Партньорът се задължава да предоставя качествено изпълнение на всички услуги, посочени в Договора за партньорство при условията на посочените в него отстъпки.
20. Партньорът има право по своя преценка да разширява списъка на предоставяните от него услуги и да увеличава размера на отстъпките, за което се задължава да уведоми писмено „Кий Експертс Груп” ООД. Полученото уведомление става неразделна част от Договора за партньорство.
21. Партньорът може да ограничава списъка на предоставяните от него услуги и да намалява размера на отстъпките за абонатите със съгласието на „Кий Експертс Груп” ООД, за което страните подписват Анекс към Договора за партньорство.
22. Партньорът се задължава да предостави на „Кий Експертс Груп” ООД необходимата информация и материали за своевременното създаване и публикуване на профила на фирмата.
23. Партньорът декларира, че предоставените от него информация и материали не нарушават правата на трети лица и в случай на имуществени или неимуществени претенции, включително за нарушени лични права, авторски и сродни права, или права върху индустриална собственост носи еднолично цялата отговорност.
24. Партньорът се задължава да оказва съдействие на „Кий Експертс Груп” ООД във връзка с установяване на фактите и провеждане на защитата срещу претенциите на трети лица, насочени срещи „Кий Експертс Груп” ООД.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
25. За неуредените случай относно тълкуването и изпълнението на настоящите Общи условия се прилага действащото българско законодателство.
26. Настоящите Общи условия може да бъдат променяни едностранно от „Кий Експертс Груп” ООД, за което Партньора се счита за уведомен с публикуването им в EVENTS.bg.
27. Всички спорове, възникнали при изпълнението на настоящите Общи условия и Договора за партньорство, включително споровете за тяхното тълкуване, запълване на празноти, приспособяването им към промени в законодателството, се решават чрез преговори между страните. Ако не се постигне съгласие, решаването на спора се отнася пред Арбитражния Съд към Българската Търговско Промишлена Палата по реда на неговия Правилник за ускорени производства.
YVOX | Startirai.com | Za-TEBE.com | Отслабване с Herbalife | Културни новини | blagotvoritel.com | allmix.org | politics.bg | news24.bg | Ticketstream | Seminari365.com | Безплатна музика mp3 lyrics текст | Маркови дрехи | Запознанства, клипове, форум | bgmarks.com | Кулинарни рецепти | Рецептите | Обяви | Рецепти за Всеки | Кулинарни рецепти | Безплатни игри | Новини от България и света | Недвижими имоти | Играчки | Къде да уча | Твоят поглед към новините | Giftsface - подаръци за любими хора | Футболни прогнози | Известни.инфо | Съновник | Бебешки дрехи | На пазара.инфо | HitObuvki | Моите рецепти | София | Zvyn.com | BG Salsa - Българският Салса Информационен Портал! | BulOffers.com - Обяви всеки ден! | TopLinkove.com | HelpBG.com | Регионални партньори